ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 19 ສິງຫາ 2020 ຫົວໜ້າພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ລົງກວດກາຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງ ຜາອຸດົມ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄື: ເຈົ້າຂອງໂຄງການ, ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ, ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຈາກແຂວງ ແລະເມືອງ.

 ໂຄງການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງ ຜາອຸດົມ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ທັງໝົດໃນມູນຄ່າ: 773.000.000 ກີບ ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເຊັນສັນຍາຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງໂດຍແມ່ນ ບໍລິສັດ ຮວຍຍິນກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ ຈໍາກັດ (ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ່ມການກໍ່ສ້າງ ໃນວັນທີ 20 ມີນາ 2020 - 19 ສິງຫາ 2020 ແມ່ນສໍາເລັດຕາມແຜນການ 100%)